Privacyverklaring Drukkerij Abeko V.O.F.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27102841, verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. In het kader van deze wet hebben wij een register van verwerkingsactiviteiten opgezet waarin inzichtelijk is gemaakt hoe wij data verkrijgen, verwerken, termijn van bewaren, beschermen etcetera.

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

De privacyverklaring omvat informatie over:

  • het doel van de gegevensverwerking
  • de marketingactiviteiten
  • het beveiligingsniveau
  • de rechten van betrokkenen
  • bewaartermijn van persoonsgegevens
  • onze contactgegevens
  • Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Drukkerij Abeko verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Drukkerij Abeko. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op de volgende bedrijfsactiviteiten:

Het bedrijf Drukkerij Abeko levert en maakt promotie materiaal en is leverancier van drukwerk. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.

Marketingactiviteiten
Drukkerij Abeko houdt in het kader van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan onze website(s). Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de communicatie met u over bestaande en nieuwe producten en diensten van Drukkerij Abeko.

Beveiligingsniveau
Drukkerij Abeko beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt

Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail naar info@drukkerijabeko.nl indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Drukkerij Abeko bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uiteraard zijn wij gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Contactgegevens
Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via het het mailadres: info@drukkerijabeko.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen.

Contactgegevens:
Drukkerij Abeko V.O.F.
Ambachtsweg 4
2641 KS Pijnacker
Tel. 015 361 55 84
info@drukkerijabeko.nl
www.abekogroep.nl

Openingstijden van ma t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur